ENGLISH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisment
https://prolesanpure.com/
Fast weight loss!
Check it!
SUPRAVENIC
The natural way to fight atherosclerosis
Check it!

Връзки

www.portfolio.hit.bg

Тук е публикувана семестриална задача по дисциплината "Управление на портфейли" на студенти от Стопанска академия "Д.А. Ценов" Свищов. Студентите са приложили модела на Latane, Tuttle &; Jones за капиталова алокация между два основни класа активи – акции и облигации. Портфейлът от акции е конструиран чрез прилагане на количествени критерии за селекция. Портфейлът от облигации е формиран въз основа на модела на Fong и Vasicek - М2.


www.bonds.hit.bg 

В СА "Д. А. Ценов", Свищов работи и  студентски изследователски екип в областта на облигациите, тяхното емитиране и инвестиране. Екипът, ръководен от доц. д-р Пламен Пътев е събрал и систематизирал информация за международната практика и законодателството по темите  Общински облигационни заеми" и "Финансиране на фирмите с корпоративни облигации". Разгледани са инвестиционните аспекти на облигациите, както и технологията на емитиране, пласиране и управление на емисията след продажбата до матуритета.

http://svishtov.com/book/confer/finance2000/opis.htm 

Доклади по "Инвестиционни възможности в нововъзникващи пазари" от  Международната научно-практическа конференция "Финансова стабилизация и икономически растеж", 2000 г., Свищов

 

 
© 2004 фондация "Атанас Буров"