ENGLISH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisment
https://prolesanpure.com/
Fast weight loss!
Check it!
SUPRAVENIC
The natural way to fight atherosclerosis
Check it! 
 

Финансиада 2005

“ФИНАНСИАДА 2005”
ГОДИШНА СРЕЩА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СТУДЕНТИТЕ, СПЕЦИАЛИЗИРАЩИ В ОБЛАСТТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Първа награда в секция “Инвестиции”  Иван Иванов, студент от Икономически университет-Варна за  “ Анализ и оценка на ипотечни облигации” и Лидия Порязова, студентка от Стопанска академия-Свищов. за “Минимизиране на портфейлния риск на българския капиталов пазар чрез LPM  модел за портфейлна лекция”.

Първа награда в секция  “Корпоративни финанси” - Йовка Страшилова от Стопанска академия- Свищов за “Капиталова структура на българските публични дружества”.
Първа награда в секция “Банкиране” не се присъжда.
Участвалите доклади ще бъдат публикувани в специален алманах. 
 
 Резултати от конференцията
 
Стимулиране на изследователската дейност сред студентите;
Въвеждане на конкурентното начало
Ранно откриване на студенти с потенциал за развитие в управлението на инвестициите
 
Кръгла маса на преподавателите
 
7 Октомври
 
Участвали 25 преподаватели от 6 университета, които са дискутирали проблемите на организацията, обучението и оценяването на знанията по инвестиционни дисциплини. Техните  общи позиции и идеи са отразени в подписан от тях
      
Меморандум за хармонизиране на преподаването на инвестиционните проблеми в българските университети.
 
Ние, участниците във “Финансиада 2005”, проведена на 6 и 7 октомври 2005 г. в град Свищов,
като изразяваме нашата воля и готовност за обединяване на усилията в преподавателската и научноизследователската дейност в отговор на предизвикателствата на европейското бъдеще на страната, предлагаме:

- да се учреди Българска финансова асоциация;
- да се разшири обменът на идеи за учебна документация, методология и съдържание на преподаването на финансовата теория и практика в българските университети;
- да се отстоява принципа на студентска мобилност на ниво специалност;
- да се унифицират фундаменталните дисциплини по специалности;
- да се настоява за спазване на пазарния принцип на разпределение на студентите по специалности;
- да се осигури високо качество при подготовката и оценяване на студентските знанията;
- преподаването на финансовата теория да се обвърже по-тясно с потребностите на българската практика.
 
Доц. д-р Румяна Лилова, С А “Д.А.Ценов”
Доц. д-р Стефан Вачков, ИУ-Варна
Доц. д-р Стоян Александров, УНСС
Доц. д-р Радослав Цончев, НБУ
Доц. д-р Емилия Янакиева, ИУ-Варна
Доц. д-р Чавдар Николов, ЮЗУ-Благоевград
Доц. д-р Ганчо Ганчев, ЮЗУІБлагоевград
Доц. д-р Мариана Асенова, С А “Д.А.Ценов”
Доц. д-р Йордан Йорданов, ИУ-Варна
Доц. д-р Цветан Игнатов, СФ на СУ
Гл.ас. д-р Марселен Йовоган, СФ на СУ
Ас.д-р Маргарита Главева, УНСС
Ас. д-р Иван Костов, УНСС
Ас. Банчо Банов, СФ на СУ
Ас. д-р Нигохос Канарян, С А “Д.А.Ценов”
Доц. д-р Пламен Пътев, С А “Д.А.Ценов”
Гл.ас. Десислава Стоилова, ЮЗУ-Благоевград
 
Резултати  от срещата:
Постигане на споразумение за общи принципи и критерии по отношение на съдържанието и качеството на обучение в областта на инвестициите и по-тясното му обвързване с потребностите на практиката
Създаване на ясно дефинирана академична общност в областта на инвестициите и полагане на основи за бъдещо междууниверситетско сътрудничество.

 

 
© 2004 фондация "Атанас Буров"